סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

דרישות התקן הישראלי לבדיקת תקינות סולם (המשך)

דרישות לגבי חומרים – עץ, פלדה, אלומיניום

עץ הוא חומר אורגני. טיב העץ יתבטא בבדיקות המכניות,

אך התקן מטיל דרישות סף, לדוגמא : גודל עיניים ומיקומן

יחסית לשפת הקורה ולחיבורי השלב.

 

 

תנאי הסף העיקרי לפרופילי פלדה הוא שעובי הפלדה לא

יפחת מ - 1.0 מ”מ.

 

טיב פרופילי האלומיניום המשמשים בסולם נבדק בבדיקות

המכניות, אולם התקן קובע דרישות סף. לדוגמא: עובי

האלומיניום לא יפחת מ - 1.2 מ”מ, ההתארכות עד לקריעה

לא תפחת מ % 5.

בדיקה לגודל עיניים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים