רשימות ותיוג

נושאי משימה מספר 37005 + 37006


ביבליוגרפייה וירטואלית


לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.
בחר לך נושא משימה, מתוך רשימת נושאי המשימה, גלוש באתרים, בכולם , ובצע את המטלה.

 

http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/list_off.html

hhttp://www.ed.ac.uk schools-departments health-safety risk-assessments-checklists checklists

http://web.stanford.edu/dept/EHS/prod/training/checklist/index_inspection.html

http://sydney.edu.au/whs/activities/forms.shtml

כמו כן ראה:

טופסי בדיקה של מת"י לבחינת ISO 9000/14001

טופס בדיקה של מת"י לתקן ישראלי 18001 בטיחות ובריאות בתעסוקה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים