הערכת סיכונים

נושאי משימה מספר 37002 + 37001

ביביליוגרפיה וירטואלית


לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.
בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה בדף הבא, גלוש באתרים, בכולם , ובצע את המטלה.

 

   http://www.shalhevet.co.il/info.asp?pageID=232

 http://www.shalhevet.co.il/search1.asp

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/hdo/htm/index.htm

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה