בטיחות והגורם האנושי - חיזוי תאונות

משימות  מספר 10001 + 10002

ביביליוגרפיה וירטואלית

לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.
בחר לך נושא משימה, מתוך רשימת נושאי המשימה בעמוד הבא, גלוש באתרים לקבל מידע נוסף ובצע את המטלה.

 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים