דו"ח בטיחות

נושאי משימה מספר 14001+ 14002

ביבליוגרפיה

 

פקודת הבטיחות בעבודה

 

פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945

 

תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), תשי"א-1951

 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים