בריאות תעסוקתית

נושאי משימה מספר 11001+ 11002

ניטור סביבתי וניטור ביולוגי

 

מטרת הניטור הסביבתי לזהות גורמי סיכון באזורי העבודה, הנוצרים עקב הימצאותם של גורמי

ציוד וסביבה, העלולים לסכן את בריאותו של העובד.

את בדיקות הניטור הסביבתי יש לבצע על ידי מעבדות מוסמכות לכך, אשר קיבלו את רישיון

ההפעלה שלהם משתי רשויות:

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 

ניטור ביולוגי משמעותו ביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, לצורך בחינת רמת היחשפותם

לגורמים מזיקים שונים.

הבדיקות מבוצעות בקופות החולים השונות בהתאם לפנקס החבר של העובד ונעשות על

ידי רופאים תעסוקתיים.

הבדיקות (בהתאמה לחומרים אליהם נחשף העובד) כוללות בדיקות שתן
(למציאת רמות של מטבוליטים), דם, רקמות ובדיקות נוספות ונערכות במועדים

הנקבעים לכל חומר בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים