• Facebook
  • Google+

אווירה נפיצה

נושאי משימה מספר 49001 + 49002

אמצעי הבטיחות שיש לנקוט בנוכחות אווירה נפיצה

 

על מנת לצמצם את הסיכונים הקיימים בנוכחות אווירה נפיצה יש לנקוט במספר צעדים בסיסיים:

 

  - ביצוע סקר לזיהוי מקורות הצתה

 

  - הערכת עוצמות הסיכון של מקורות ההצתה שזוהו

 

  - סילוק המקורות/הקטנת כמויות המקורות

 

  - מיון וסיווג האזורים המסוכנים שנותרו

 

  - קביעת בקרות לתהליכים מסוכנים

 

  - ביסוס והטמעת נהלי עבודה והנחיות לביצוע תהליכים בטוחים

 

  - הדרכת עובדים בדבר הסיכונים הקיימים

אין לדלג על שלבים או להתעלם משלב כלשהו

                המהירות והחיפזון מהשטן    

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים