תאורה

משימות מספר 43001 + 43002

מס' אישור 603408   

ביביליוגרפיה וירטואלית

 

לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.
בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה 
בדף הבא, גלוש באתרים, בכולם ,

ובצע את המטלה.

 

 

          http://www.mni.gov.il/mni/he-IL/SearchResults.htm?simple=yes

 http://www.sii.org.il 

לרשימת הקורסים

לתחילת הקורס

קדימה

אחורה