סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

דרישות התקנות בעניין סולמות (המשך)

פרק ד': סולמות

חומר לסולם

72.  מבצע בניה יספק לאתר סולמות ללא פגם, מחומר מתאים למטרה שלה הוא נועד או שלה הוא משמש, בכמות הדרושה.

גובה סולם

73.  (א)  סולם שארכו עולה על 2 מטרים יהיה גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בו.

          (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם במקום הגבוה ביותר אליו יגיע אדם תוך שימוש בסולם נמצאת 

                אחיזת יד   מתאימה.

העמדת סולם נייד

74.  (א)  סולם נייד יועמד על בסיס אפקי איתן, יוסמך ויושען על סמך יציב באופן שווה על זקפיו כך שלא יזוז מקרית ממקומו

             בעת השימוש בו.

          (ב)  לא יוצב סולם אלא כשהוא נשען, במקום השענתו העליון והתחתון על שני זקפיו בשתי נקודות יציבות המצויות באותו                      המפלס; לא יושען סולם על אחד משלביו.

          (ג)   אם אין אפשרות להעמיד סולם כאמור בתקנת משנה (א), יעמוד אדם ליד בסיס הסולם ויחזיק בו כדי

                למנוע הזזתו מהמקום.

          (ד)  סולם נייד, למעט סולם נייד דו-זרועי, יועמד בשיפוע של 1 אפקי ל-4 אנכי, ויינקטו אמצעים נאותים למניעת

                התהפכותו או החלקתו בעת השימוש בו.

סולם כאמצעי קשר בין קומות

75.  (א)  משמש סולם אמצעי קשר בין שתי קומות או בין שתי דיוטות של משטחי עבודה יהיה הפתח בו עובר הסולם קטן

              ככל האפשר וגדור משלושה עברים.

          (ב)  לא ישתמשו בסולם כאמצעי קשר בין יותר משתי קומות או שתי דיוטות של משטחי עבודה             

חיזוק סולם עץ

76.  סולם עץ שארכו עולה על 2 מטרים יחוזק על ידי ברגי קשירה כל 1.5 מטר לפחות, או על ידי חיזוקי עץ אחוריים

       במרחק האמור.

זקפי סולם

77.  (א)  זקף של סולם עץ יהיה בעל שטח חתך שלא יפחת מ-45 סנטימטרים רבועיים ומידתו הקטנה לא תפחת מ-4.5                      סנטימטרים.

          (ב)  הסיבים של זקפי העץ יהיו ישרים ככל האפשר וכיוונם מקביל בקירוב לארכו של הזקף.

שלבי סולם

78.  (א)  שלבי סולם עץ יהיו בחוזק מתאים, נתונים היטב בתוך הזקפים או תמוכים על ידי גזרי עץ המחוברים

      היטב לזקפים משלב לשלב.

          (ב)  בסולם לא יחסר שלב, לא יהיה שלב משלביו לקוי; המרחק בין השלבים יהיה אחיד, לא יפחת מ-30

               סנטימטרים, ולא יעלה על 35 סנטימטרים ולא יהיה שלב משלביו של הסולם מחובר לזקף רק במסמרים או

               באמצעי חיבור דומים.

.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים