קווי חיים

נושאי המשימה מספר 46001+46002

שגיאות בהתקנת קו עיגון

.1התקנת קו עיגון ללא בדיקה ואישור בודק מוסמך, מהנדס מכונות או מהנדס אזרחי רשום ורשוי

2. התקנת קווי חיים בקרבה מסוכנת לקווי חשמל

כלשון התקנה - מבצע לא יעסיק עובד בגובה אלא לאחר שנקט כל אמצעי למניעת פגיעה בעובד כתוצאה מקרבה לקווי חשמל, לרבות שמירת מרחק גדול ככל הניתן מקווי חשמל ובתנאי שנתקיימו כל אלה:

(1)   יישמר מרחק של 3.25 מטרים לפחות של העובדים וציודם מתילים של קווי חשמל במתח עד 33 קילווולט, או של 5 מטרים לפחות מתילים של קווי חשמל במתח העולה על 33 קילווולט; בפסקה זו, "ציוד" – ציוד העובד, לרבות מיתקנים וחומרים;

(2)   נדרשת עבודה במרחק קטן מן הקבוע בפסקה (1), יעשה המבצע אחד מאלה:

(א)   יוודא כי הקווים נותקו ממקור אספקת המתח;

(ב)   ינקוט אמצעים מיוחדים כגון התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר או בלתי ישיר של אדם בתילים של קווי חשמל הנמצאים תחת מתח; בעת התקנה או פירוק של מחיצות או גדרות כאמור, יהיו הקווים החשמליים מנותקים ממקור אספקת המתח.

 

3. התקנת מספר רתמות בטיחות לקו חיים אחד, ללא ברור העומס המותר

 

4. אי מתן מעבר רציף לאורך קו העיגון

 

5. חוסר ביצוע בדיקות תקופתיות לקווי העיגון

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים