קווי חיים

נושאי המשימה מספר 46001+46002

הבדיקות הנדרשות לקווי עיגון על פי התקנה לעבודה בגובה

קווי עיגון קבועים

11.     תופש המפעל אחראי –

(1)  להתקנת קווי עיגון קבועים, לרבות נקודות העיגון והתשתיות, הנדרשים בכל מפעל בעל מבנה קבוע, המחייב עבודה בגובה המשולבת בתנועה לאורך מסלול שאינו משטח מגודר; קווי העיגון האמורים יותקנו באישור בודק מוסמך, מהנדס מכונות או מהנדס אזרחי רשום ורשוי ובהשגחתו לפי התקן המתאים, הוראות והנחיות היצרן;

(2)  להחזקת קווי העיגון הקבועים במצב תקין;

(3)  לבדיקת תקינות קווי העיגון על ידי בודק מוסמך, מהנדס מכונות או מהנדס אזרחי רשום ורשוי בתדירות שנקבעה בהוראות היצרן, ובהעדר קביעה – אחת ל-5 שנים; העתק הבדיקה יימצא בידי תופש המפעל, ויהיה נתון לעיונו של כל מבצע, קודם שהחל לעבוד באמצעות קווים כאמור.

אחד התנאים שנקבעו לביצוע עבודה בגובה

12.     מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה אלא בהתקיים תנאים אלה:

... (7)  בעבודה המבוצעת תוך שימוש בקווי עיגון קבועים, הוצג בפני המבצע, סמוך לתחילת העבודה, עותק מבדיקת קווי העיגון, כאמור בתקנה 11(3);

 62. ... (ב)  על אף האמור בתקנה 11(1) תותר התקנת קווי עיגון קבועים, שאינם עומדים בדרישות התקן, ובלבד שהוחל בהתקנתם לפני יום פרסום תקנות אלה, והם נבדקו לחוזקם ותקינותם לאחר התקנתם, כנדרש בתקנה 11(3).

 

 

 

 

 

 

 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים