מתקנים טעוני בדיקה

 נושאי המשימה מספר  28002 + 28001

 

סוגי המתקנים טעוני הבדיקה (המשך)

מתקני לחץ:

מתקני הלחץ מחולקים לשלושה סוגים:

דוד קיטור - מטרת הדוד הינה העברת אנרגיית חום. המטרה מושגת על ידי חימום מים לטמפרטורה גבוהה ויצירת לחץ אדים למטרות שונות. דוודי הקיטור נמצאים בשימוש בתעשיות שונות, ומיועדים לחימום, סטריליזציה (עיקור), בישול ועוד.

                                  104.בדיקה

                                  (א)דוד קיטור על כל אבזריו ייבדק ביסודיות, על-ידי

                                  בודק דוודים מוסמך לפחות

                                  אחת לארבעה עשר חודשים, וכן ייעשה

                                  אחרי תיקונים מקיפים.

קולט קיטור - "מכל או מיתקן המשמש להכיל קיטור בלחץ גדול מלחץ אטמוספרי, למעט דוד-קיטור, מכל-קיטור, צינור או נחשון לקיטור וחלק ממניע ראשי;" (מתוך פקודת הבטיחות בעבודה)

                                 110. בדיקה

                                 קולט קיטור על כל אבזריו ייבדק ביסודיות על-ידי 

                                 בודק דוודים מוסמך, במידה שמבנהו של הקולט

                                 מרשה לעשות כן, לפחות אחת לעשרים

                                 וששה חודשים.

קולט אויר - "קולט-אויר" - אחד מאלה:

(1)   מכל המיועד להכיל אויר דחוס והמחובר למדחס, למעט צינור או

נחשון או חלק של מדחס או אבזרו;

(2)   מכל קבוע המיועד להכיל אויר דחוס או גזי פליטה דחוסים והמשמש

 להתנעת מנוע של שריפה פנימית;

(3)   מכל קבוע או מיטלטל המשמש לריסוס צבע, לכה או חומר דומה בכוח אויר דחוס, למעט חלק של אקדח ריסוס;

(4)   מכל לשמן המופלט ממנו בכוח אויר דחוס; (מתוך פקודת הבטיחות בעבודה)

                                    115.בדיקה

                                   (א)בכפוף לאמור בסעיף זה ובסעיף 116,

                                   ינוקה קולט אויר וייבדק ביסודיות לפחות אחת

                                    לעשרים וששה חודשים.

דוד קיטור

קולט קיטור

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים