דו"ח בטיחות

נושאי משימה מספר 14001+ 14002

סוגי דוחות בטיחות הנדרשים בתקנות לניהול בטיחות 

 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013, מכתיבות הכנת מספר דוחות הנגזרים מלשון התקנה על בסיס הנדרש בתקנה ביחס ל:

-פרק תיאור מקום העבודה

-פרק פירוט מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית

-פרק תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית

-פרק ניהול סיכונים במקום העבודה

-פרק הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית

-פרק בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים

-פרק ביצוע בדיקות רפואיות תעסוקתיות

-פרק מתן וחידוש של היתרים, אישורים, רישיונות, הסמכות, מינויים ושמירת כשירויות

-פרק פעולות ומשימות נוספות לקידום הבטיחות במקום העבודה

-פרק רשימת הוראות ונוהלי הבטיחות והבריאות התעסוקתית לרבות נוהלי היערכות ותגובה למצבי חירום, בציון מועד עדכונם האחרון

כל אלו מחייבים הנפקת דוחות רבים

 למבוצע מחד, לממצאים המתגלים

   מאידך ולפעולות הננקטות בכדי לקיים                                                               

רמת בטיחות נדרשת                                                                

                                         : זכור                                  

                                         כללי -                               

                                     מטרה -                              

                                   סימוכין -                             

  גוף הממצאים והשיטה לטיפול בהם -                                 

                          אחריות לביצוע -                             

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים