• Facebook
  • Google+

אווירה נפיצה

נושאי משימה מספר 49001 + 49002

הסכנות בנוכחות מקורות הצתה ואווירה נפוצה

 

הדוגמאות הבאות ימחישו בפניך את הסכנות הכרוכות בנוכחות מקורות הצתה באווירה נפיצה:

הרס כתוצאה מהתפוצצות אבק

התפוצצות אבק במעבדה

פגיעת ברק במשאבת דלק

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים