כתיבת נהלים

נושאי משימה מספר 32001+ 32002


נהלי בטיחות
נהלי הבטיחות הינם כלי עבודה בסיסי לניהול מערך הבטיחות. הנהלים מרכזים את ההוראות, הפעולות וחלוקת הסמכויות בנוגע לעבודה מסוימת, תחנת עבודה מסוימת ולתפקיד מסוים.
נהלים אלו נועדו להסדיר תפקידים, סמכויות וחלוקת אחריות. כל זאת, על מנת להקטין את הסיכונים הטמונים בעיסוק מסויים. המטרה הכללית היא הגברת המודעות לסיכון בטיחותי והקטנת החשיפה לגוון זה.

 

את נהלי הבטיחות ניתן לחלק ל- 2 קבוצות:

-נהלי הבטיחות בשגרה (במסגרת עבודה שוטפת רגילה).

-נהלי חירום (לשימוש בעת מצב חירום, המוגדר בנוהל עצמו).

 

נוהל בטיחות בשגרה
נוהל בטיחות טוב, יכתב לאחר איסוף כל הנתונים הרלוונטים הקשורים לעובד, סביבת העבודה, סוג העבודה, הסיכונים הטמונים בעבודה והפתרונות הבטיחותיים.
הנוהל יכתב כרשימת הוראות אותן אנו מבקשים להטיל על האדם העוסק במסגרת עבודתו, בעיסוק הנידון במסגרת הנוהל.


הנוהל חייב להיכתב בצורה פשוטה וקלה לקריאה. אפשרות התמצאות קלה בנוהל כתוב הינה ערובה לשימוש יעיל וסדיר. נוהל הבטיחות משמש בד"כ למתן פתרון לשתי בעיות מרכזיות: 

-מסגרת לימודית להכרת תפקיד חדש, הכרת הסיכונים המיוחדים והוראות הבטיחות הנובעות מסיכונים אלה.

-פתרון יעיל וקל למתן חשיבות בטיחותיות לבעיות שיתעוררו במסגרת העבודה, וכלי לריענון הזיכרון.

-דוגמאות לנהלי בטיחות בשגרה.

- נוהל שימוש בציוד מגן אישי.

- נוהל עבודה עם רתכת חשמלית.

- נוהל עבודה עם חומרים מסוכנים.

- נוהל קליטת עובד חדש.

- נוהל לביצוע עבודת אחזקה במכונת ייצור.

- נוהל לביצוע עבודה בתחום המפעל ע"י קבלן חיצוני.

- נוהל עבודה באש גלויה.

- ועוד...

 

נוהל חירום
נהלי החירום, נועדו לתת מענה למצבי חירום העלולים להתפתח במסגרת העבודה.
מצבי חרום, מטבעם, גורמים ללחץ ולהתנהגות בלתי צפויה מצד אנשים הנחטפים למצבים אלה. מצבי חרום בטיחותיים אופיינים עלולים להיוצר כתוצאה משריפה, דליפת חומרים מסוכנים, פגיעה גופנית או בריאותית במסגרת העבודה וכל מצב אחר החורג מתהליך העבודה הרגיל.


נוהל החירום הינו רשימת פעולות הנותנות מענה לצרכי המצב המיוחד שנוצר.

-נוהל החרום משמש בדר"כ למתן פתרונות לשתי בעיות מרכזיות:

1.פתרון מעשי ונוח לשימוש בעת התרחשותו של מצב חרום.

2.מסגרת מקצועית להערכות לשעת חרום ותירגול צוותים ובעלי תפקידים האמורים לתת מענה במצב חרום.

- נוהל החירום יכיל בין השאר את הנתונים הבאים:

1. אחריות וסמכות להפעלת הנוהל

2.שיטת הפעולה - סדר הפעולות העקרי מרגע קבלת הודעה על מצב חרום מוגדר ועד להשתלטות על האירוע.

3.שלבים - פירוט שיטת הפעולה עפ"י שלבים:

   - התגובה המיידית

   - המענה הראשוני

   - המענה המשלים

   - שלב השיקום וחזרה לכשרות.

4.מנהלה - האמצעים הדרושים לטיפול במצב החרום בתחומי כ"א, ציוד, רכב וכל אמצעי טכני אחר.

5.שליטה - אמצעי שליטה במוקד האירוע: אמצעי קשר, אזרי סימון וכו'.

6.רשימת תיוג - רשימת שמות, בעלי תפקידים, כתובת ומס' טלפון של צוותי חירום מפעליים וגורמי חירום חיצוניים רלוונטים.

דוגמאות לנהלי חירום:

- נוהל חירום לטיפול באירוע חומרים מסוכנים.

- נוהל התנהגות במקרה שריפה.

- נוהל מילוט בעת מצב חירום.

- נוהל טיפול בנפגע מתאונת עבודה.

- נוהל פינוי נפגעים.

- נוהל חבירה לכוחות חירום.

- נוהל הפעלת ציוד חירום.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים