מחלות מקצוע

נושאי משימה מספר 41001 + 41002

ביביליוגרפיה וירטואלית


לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.
בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה בדף הבא, גלוש באתרים, בכולם                                                                     ובצע את המטלה.

 

   http://www.shalhevet.co.il/info.asp?pageID=232

  http://www.shalhevet.co.il/search1.asp

 http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/40747881-66E0-44EA-8243-84B1B2068D0F.htm

 http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/54C0D766-9321-4011-8F3B-8799768CD391.htm

http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A,frameless.htm?lawID=304480

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה