בודק מוסמך

נושאי משימה מספר 12001 + 12002

ביבליוגרפיה וירטואלית

  
לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר. 
בחר לך נושא משימה, מתוך רשימת נושאי המשימה שיוצגו בהמשך, בקר באתרים ובצע את המטלה.

 

מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

איתור בודקים מוסמכים

כמוכן היעזר ב:

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו

פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים