בטיחות במעליות

נושאי משימה מספר 42-001 + 42-002

ביביליוגרפיה וירטואלית

 

לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר. 
בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה בדף הבא, גלוש באתרים המוצגים ובצע את המטלה.

 

הגדרת מעלית

הגדרת מעליות באתר משרד העבודה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים