"לוחות מעקב, "פרט", "גאנט"

נושאי המשימה מספר 23001+23002

דוגמא לשימוש בלוח "גאנט"

בלוח שלפניך נתונים שלבי פרויקט למול הזמן הנדרש בחודשים.

מהנתון בלוח ניתן להסיק:

א. מכלול הפרויקט כולל ארבעה שלבים ובהם:

    - תכנון

    - פיתוח

    - הקמה

    - הרצה

ב. הפרויקט כולו ימשך כמתוכנן 19 חודשים

ג. נקודת ההתחלה הפיזית הינה לאחר כחודש וחצי מיום קבלת

   ההודעה על ה"זוכה"

ד. הזמן להתחלה פיזית נדרש להשלמת ניירת עסקית

   (חוזה מלא, ערבויות ביצוע, הצגת ביטוחים וכדומה)

ה. נקודות הזמן להתחלה וסיום של כל שלב מבוטאת

    בחודשים מיום ההודעה ל"זוכה"

ו.  ועוד

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים