נעלי מגן - סוגים ושימושים

נושאי המשימה מספר 53001+53002

חובות המעביד והעובד לגבי נעלי מגן כציוד מגן אישי (המשך)

ניקוי ציוד ואחזקתו

11.  המעביד או הממונה על העבודה, לפי הענין, ידאגו תמיד כי –

     (1)  ציוד המגן יוחזק במצב נקי ותקין;

     (2)  יחד עם הציוד יותקנו או יסופקו במקום העבודה אמצעים נאותים לניקויו והפעלתו הסדירה.

ציוד משומש

12.  (א)  לא יספק מעביד או ממונה על העבודה לעובד משקפי מגן, מגן פנים, מסכה, מגיני קרקפת,

              כפפות, קסדת מגן, ציוד להגנת שמיעה, נעליים או מגפיים שהיו בשימוש הזולת אלא אם כן עברו

               ניקוי וחיטוי נאותים.

          (ב)  ציוד שאינו בשימוש, יוחזק בקרבת מקום העבודה באופן המבטיח את תקינותו וניקיונו.

          (ג)   תקינותו של הציוד תיבדק לפי הוראות התקן הנוגע לו, כאמור בתקנה 6, או לפי הוראות היצרן.

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה

לרשימת הקורסים

לרשימת הקורסים