נעלי מגן - סוגים ושימושים

נושאי המשימה מספר 53001+53002

החקיקה לציוד מגן אישי

 

הדרישה להסתייעות בציוד המגן האישי מעוגנת בחוקי ותקנות מדינת ישראל:

 

פקודת המגן בעבודה (נוסח חדש) 1970 קובעת:

"השר רשאי לקבוע כי תהליך פלוני גורר סיכון מיוחד של פגיעה בעיניים על ידי חלקיקים או רסיסים הניתזים תוך התהליך, וכי יסופקו משקפי מגן נאותים או סוככים יעילים, בהתאם להוראות שקבע, כדי להגן על עיני העובדים בתהליך".

 

 תקנות המגן בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז 1997 קובעות:

"ציוד מגן אישי" או "ציוד" הינו ציוד ואביזרים שנועדו לשימושו האישי של אדם בעבודה, בדרך של לבישה, הרכבה, חבישה או נשימה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול לפגוע במגןו או בבריאותו..." 

 

חקיקה נוספת לענין שימוש בנעלי מגן מצויים בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז 2007 ובתקנות החשמל (עבודה במתקני חשמליי חי) , התשכ"ז  1967 .

בתקנות המגן בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז 1997 נמצא לעניין הגנת הרגליים:

רגליים

- נעלי מגן ומגפיים 
- חותלות וקרסוליות 
- מגיני שוק וברך 
- מכנסיים

לרשימת הקורסים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה