מתקנים טעוני בדיקה

 נושאי המשימה מספר  28002 + 28001

 

סוגי המתקנים טעוני הבדיקה

:דוגמאות למכונות הרמה אחרות

מחפר עגורן

עגורן קרן

כננת/גלגלת הרמה

מסוע עילי

מחדיר כלונסאות

פקודת הבטיחות בעבודה, סימן ז': מכונות הרמה 79. הגדרות

בסימן זה –

"מכונות הרמה" – התקן הרמה, לרבות עגורן, קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלגילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת, היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי;

"חלקים", במכונה הרמה – לרבות מנגנון הפעלתה ואבזריה, בין קבועים ובין נעים, והתקני עיגון וקביעה.

קדימה

לרשימת הקורסים

לתחילת הקורס

אחורה