מחלות מקצוע

נושאי משימה מספר 41001 + 41002


ניטור סביבתי 
אחת לשנה – שנתיים ברעש - בודק מעבדתי מוסמך, במקום בו עובדים בגורמים המזיקים כמפורט אלא עם הורה מפקח אחרת. תוצאות יימסרו, למפקח העבודה ולמעבדה לגהות תעסוקתית של המשרד  ותפורסנה  ע"י המעביד כדי שיובאו לידיעת העובדים הרלוונטים. נתוני כיול, בקרת איכות  והתוצאות ישמרו לפחות 20  שנה. 
ניטור ביולוגי - בדיקות טוקסיקולוגיות ביולוגיות 
יבוצעו - אך ורק בידי מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות - לעובדים החשופים או עומדים להיות חשופים לגורמים כימיים ופיסיקליים. התוצאות יימסרו לשירות הרפואי אשר ביקש אותן וכן למפקח עבודה שהוא רופא. תוצאות הבדיקות הטוקסיקולוגיות ביולוגיות תישמרנה במשך 20 שנים לפחות.

פעילויות נדרשות במקום העבודה במקרה של חשד למחלת מקצוע 
שקיים חשד שלעובד נגרמה מחלת מקצוע יש להודיע על כך בכתב לרופא ממשלתי של משרד הבריאות, ולדווח מידית למפקח העבודה האזורי. כל רופא המטפל בחולה הסובל ממחלת משלח-יד חייב גם לדווח מיד למפקח העבודה הראשי. 
אם עובד, יש לנקוט בצעדים הבאים – 
•חובת דיווח - אם מעביד חושד, כי עובד חלה במחלת מקצוע הוא חייב לדווח על כך למפקח עבודה אזורי באזור מקום העבודה. בנוסף, עליו להודיע גם לרופא המחוזי של משרד הבריאות.
•חקירה על ידי הממונה על הבטיחות במקום העבודה - בנוסף, אגף הפיקוח על העבודה מבצע חקירה של חלק ממחלות המקצוע לפי סדרי עדיפויות שנקבעים על ידי מפקח עבודה ראשי.
•דיווח למוסד לביטוח לאומי – לפיצוי ושיקום העובד, במסגרת החוקים הקיימים.
 
                                    רופא תעסוקתי יקבע הגבלות בעבודתו של עובד שחלה במחלת מקצוע 

סכום 
שעור זה הדגים את האחריות המוטלת על המעסיק לדאוג לבריאותו של העובד על ידי מניעת התפתחות והיווצרות מחלות הנובעות מעצם עיסוקו של העובד – מחלת מקצוע.
ראינו שצרוף של סביבת עבודה, מאפיני העובד וגורמים מזיקים עשויים לגרום למחלת מקצוע. 
בנוסף, פעולות חוזרות ונישנות עשויות לגרום למיקרוטראומה שמובילה גם היא למחלת מקצוע. לכן חשוב לאתר ולזהות את גורמי הסיכון במקומות העבודה, לסלקם או למזער אותם, בטרם יגרמו לנזק בריאותי. במידה והתגלו מחלות מקצוע, או שקיים חשד, חובה לדווח למפקח העבודה. 

 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים