מקום מוקף

נושאי משימה מספר 30001 + 30002

פקודת הבטיחות בעבודה סימן ח’: אדים מסוכנים

 

4.  כניסה למקום מוקף

     לא יכנס אדם למקום מוקף לכל מטרה שהיא, אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה:

    (1)האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימתה מתאים. 

    (2)ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם למנוע חדירת אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין          במקום אדים מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור חגורה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החפשי מוחזק בידי אדם בחוץ.

5. ציוד לנשימה ולהנשמה

    (א)מכשיר נשימה, מכשיר הנשמה, חבלים וחגורות נאותים יוכנו ויקויימו באופן שהגישה אליהם תהיה נוחה ויבוקרו לעתים        מוזמנות.

    (ב)מספר מספיק מקרב העובדים יודרכו ויאומנו בשימוש במכשירים האמורים ובשיטת ההנשמה.

6.  פטור

    המפקח הראשי רשאי בתעודה, בכפוף לתנאים שפורשו בה, לפטור מהוראות סעיפים 90 עד 92, כולן או מקצתן, כל אימת        שהוא משוכנע שמילוין אינו נחוץ או אינו מעשי.

7. עבודה בתא אש  

    לא תותר כל עבודה בתא אש, בתא שריפה או מעבר לאדים של דוד עד שיצוננו במידה מספקת, על ידי איוורור באופן אחר,        כדי בטיחותם של העובדים באותה עבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים