בטיחות במעליות

נושאי משימה מספר 42-001 + 42-002

תחזוקה בטוחה של מעליות

תחזוקת הציוד לסוגיו השונים תבוצע לפי דרישות החוק – עבודה בגובה, חלל מוקף,,, - התקנים הרלוונטיים ולפי הנחיות יצרן הציוד ע"י עובדים המוסמכים לפי החוק (במידה וקיימת דרישה בחוק) או המורשים ע"י הנהלת המפעל (הרשאה פנים מפעלית) לביצוע עבודות תחזוקה בציוד מסוים.

 

תחזוקאים, בנוסף להכשרה הנדרשת בחוק, חייבים להיות בקיאים בהפעלת ותחזוקת הציוד. לכן יש צורך לעבור הכשרה ספציפית ע"י יצרן כדי להקנות למתחזקים ידע נדרש נוסף לציוד ספציפי. 
כאשר עבודות תחזוקה כוללות עבודות חשמל בהתאם למפורט בחוק החשמל, על התחזוקאים להיות בעלי רשיון חשמלאי מתאים.

תאונות וסיכונים


•    קריעת כבל 
•    עצירת התא בין הקומות 
•    פגיעת התא/ משקולת ושאר חלקי המעלית בעובד
     שירות, בזמן עבודתו בתוך התא 
•    נפילה לתוך הפיר 
•    פגיעה ממעלית נוסעת 
•    התחשמלות 
•    פגיעות מהדלתות 
•    פגיעה מנפילת חלקים כבדים – מנוע מעלית 
•    היפגעות מאש 

מקרה אירוע  מסוכן המחייב דיווח

בכל מקרה מהמצויינים להלן, גם במידה ולא ניפגע איש, יש לדווח לפיקוח: 

•  התמוטטות או נפילה של מעלית, תא או הרציף שבמעלית.

•  ניתוק כבל תיל/חבל/שרשרת המשמשים להרמה או הורדה של תא או של הרציף במעלית.

•  קלקול במנגנון הפעלה/בטיחות של המעלית או מכשיר הרמה.

 

תקינה בנושא מעליות

קיימים מספר תקנים ישראליים בנושא מעליות, כגון:

•  ת"י 24 מעליות נוסעים ומעליות משא

•  ת"י 2481 מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה- דרישות יסוד

 

סכום 
ראינו שאסור להשתמש במעלית לפני שבוצעה בה בדיקה על ידי בודק מוסמך ושנמסר לתופס תסקיר בדיקה תקין.

כמו כן, חובה לבצע בדיקה תקופתית על ידי בודק  מוסמך מדי שישה חודשים. קיימות מספר דרישות בטיחות ממעלית, כולל מניעת גישת אדם לפיר המעלית ומניעת הילכדות בין המעלית למבנה. כן מחייב החוק התקני בטיחות אוטומטיים שונים במעליות המיועדות לבני אדם.

במקרה של אירועים מסוכנים הקשורים למעלית -   התמוטטות או נפילה של מעלית, תא או הרציף שבמעלית, ניתוק כבל וכדומה, המשמשים להרמה או הורדה של תא או של הרציף במעלית – חובה לדווח לפיקוח.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים