בטיחות והגורם האנושי - חיזוי תאונות

משימות מספר 10001 + 10002

שיטות לחיזוי - על פי שימוש בתסריטים קיימים.

 

ניתן להשתמש בתסריטים קיימים, שנלקחו מניסיונות עבר ובעזרתם, בצורה שיטתית, לחזות אירועי כשל אפשריים בכל אחד מהתסריטים.

 

רשימת תסריטים המאפיינים כשלים המובילים לתאונות מוצגת על ידי OSHA וניתנת להלן:

3.1     אלתור נהלים או אלתור תהליכים חסרים בתנאי שדה.

3.2     ביצוע נוהל מוכתב כאשר הנוהל אינו נכון. 

3.3     אי ביצוע נוהל או תהליך מוכתב.

3.4     היעדר תכנון למקרה של שגיאה, או ביצועו בתנאים חריגים.

3.5     חוסר הבנה של נוהל או תהליך המבוצעים.

3.6     העדר מודעות לסיכונים.

3.7     הפעלת חומרה בזמן לא מתאים או לא נכון.

3.8     שגיאת שיפוט, בעיקר בתנאי לחץ.

3.9     התקנה, או הרכבה, או קשירה, או חיבור לא נכונים של רכיבים קריטיים.

3.10   חריגה מגבולות המוכתבים לעומס, למהירות או לפרמטרים אחרים.

3.11   העדר כלים או ציוד מתאימים למצב.

3.12   התנגשות עם הרגלים או התנהגות מושרשים.

3.13   העדר נתונים לתיקון בזמן הדרוש או קבלת החלטות דרושות בזמן זה.

3.14   העדר נוחות או הפרעה לפעילות, בגלל הפרעות הדדיות בין אנשי צוות.

3.15   העדר ריכוז בגלל תנאי פעולה לא בטוחים או ציוד מסוכן.

3.16   שגיאה או איחור בתפעול בקרות/ פקדים.

3.17   הפעלה בלתי מכוונת של בקרות.

3.18   שגיאה או פיגור בקריאת מכשיר או תצוגה.

3.19   בקרות מופעלות בסדר לא נכון.

3.20   הפעלת בקרות שאינה מדויקת די צרכה.

3.21   שבירה של בקר או שלט, בגלל הפעלת כוח מוגזם.

3.22   העדר פעילות במועד נכון עקב מכשור לא מתאים, או לא תקין או לא מדויק.

3.23   בלבול בקריאת תצוגות בגלל ריבויין, צפיפותן, צורתן הדומה וכדומה.

3.24   כשל בזיהוי של חיווי קריטי.

3.25   תגובה לא רצונית, או העדר יכולת לבצע נכון בגלל כאב, או שניהם ביחד.

3.26   עייפות.

3.27   רעידות ורעש, הגורמים להפרעה או לאי יכולת בקריאת תצוגות, או בזיהוי מצב הבקרות ,או בתפעול מדויק של בקרות.

3.28   הפרעה או אבדן יכולת ביצוע עקב חום גבוה או לחות.

3.29   העדר יעילות בגלל חוסר חמצן, גזים רעילים, ריחות וכדומה.

3.30   ניחות ביצועים עקב טמפרטורות נמוכות מאוד.

3.31   קיפאון מנטלי (NOITAXIF) או הפנוט.

3.32   אבדן התמצאות מרחבית או וורטיגו.

3.33    החלקה, נפילה, מעידה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים