גבולות אתר והפרדת חצרים

נושאי משימה מספר 52001 + 52002

כיצד קובעים את גבולות האתר

על פי פקודת העיריות רשאית גם העירייה לדרוש גידור מתאים כאמצעי בטיחות באתר בנייה. להלן דוגמה מתוך "הנחיות לבעל היתר הבנייה לפני ביצוע עבודות הבניה" המצורפות להיתר בעירייה מסוימת:

שים לב

לפי סעיף 16.00 חלק ט"ז לתוספת הבנייה תקנות תכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות לפי סעיף 1 התש"ל 1970 ),

עליך להקפיד במילוי התנאים הבאים:

1. חובת בעל ההיתר להודיע על כוונתו להתחיל בבניה (התחלת בניה – בבניין חדש

התחלת חפירות): לועדה המקומית – למחלקת הפיקוח על הבניה ולאחראי על הביקורת.

הערה: התחלת בניה ללא הודעה כנ"ל – כמוה כבניה בסטיה מהיתר .

2. גידור ושילוט

יש לבצע באתר הבניה, לפני תחילת הבניה, גידור ושילוט כמפורט להלן:

א. יש לגדר את שטח הבניה מכל צדדיו בגדר בטיחותית אטומה העשויה פח איסכורית

או כל חומר קשיח אחר (לא גדר רשת) בגובה 2.00 מטר עם שער כניסה כולל

נעילה. השטח ישאר מגודר עד לסיום כל עבודות הבניה באתר. על גבי הגדר יש

לתלות שלטי אזהרה על הסכנה הקיימת באתר.

 

ב. יש להציב שלט עם שם בעל ההיתר , שם הקבלן ומספר טלפון, המהנדס האחראי

ומנהל העבודה , כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים