• Facebook
 • Google+

אווירה נפיצה

נושאי משימה מספר 49001 + 49002

מהי אווירה נפיצה? (המשך)

 

על מנת להצית חומר הנמצא בתחום הדליקות, זקוקים לאנרגיית הצתה מינימלית כלשהי, או אנרגיית שפעול.

אנרגיית ההצתה המינימלית מסומנת ב- MIE (Minimum Ignition Energy).

אנרגיית ההצתה המינימלית שונה לכל חומר.

הגורמים המשפיעים על אנרגיית ההצתה כוללים:

- ריכוז החומר בתערובת עם אוויר

- טמפרטורת החומר

- גודל חלקיקי האבק

- קירבת הטמפרטורה בנוזל לנקודת ההבזקה

- גודל הטיפות של הנוזל (תרסיס)

- לחץ אטמוספרי של התערובת

- ריכוז החמצן בתערובת

                        אנרגיית הצתה מינימלית לאבק ולאדים כהשוואה להבדל בעוצמות האנרגיה הנדרשות

 •             Aluminum                  10  mJ

 •             Corn (2%moisture)   110 mJ

 •             Epoxy Resin             <10 mJ

 •             Milk Powder          50 mJ

 •             Sugar                    30 mJ

 •             Sulphur               <10 mJ                                                     

 

        

            

 • Acetone                  1 mJ

 • Acrolein                0.1 mJ

 • Benzene               0.2 mJ

 • Carbon Disulfide <0.1 mJ

 • Heptane                0.2 mJ

 • Toluene                 0.2 mJ

אבק

אדים

אנרגית הצתה מינימלית, מוכרת גם בשם אנרגית שפעול.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים