הערכת סיכונים

נושאי משימה מספר 37002 + 37001

סקר סיכונים ופקודת/תקנות הבטיחות בעבודה


 התייחסות לסקר סיכונים מופיעה בשלושה מקומות:

 1. בחוק ארגון הפיקוח על העבודה מצויין במפורש שעל מחזיק במקום עבודה 
  (וכאן מפרטת התקנה את סוגי המפעלים שתקנה זו חלה עליהם) להכין
  תוכנית בטיחות הכוללת, בין השאר, "סקר סיכונים". חשוב לציין שתקנה זו לא
  בתוקף כך שלמעשה ביצוע  תוכנית בטיחות הינה פעולה וולנטרית מצד המעביד.

 2. במקום אחר, מופיעה המילה סיכון בהקשר עקיף לאיתור וזאת בפיסקה הדנה
  בחובות העובד -  "עובד חייב להודיע למחזיק במקום העבודה על סיכון במקום
  העבודה שנתגלה לו תוך כדי עבודתו ולא היה ידוע מקודם"

 3. המקום היחיד בו דורש החוק במפורש לאתר מיפגעים – לא סיכונים - הינו
  בתקנה הדנה בחובותיו של ממונה על הבטיחות -"לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעביד".

 

 

 

               חשוב- איזו שיטה- מהמפורטות להלן- תתאים לביצוע סקר סיכונים בעמדת העבודה שבתמונה?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים