מקום מוקף

נושאי משימה מספר 30001 + 30002

     הגדרה (מתוך פקודת הבטיחות בעבודה) 

 1. ”מקום מוקף”- לענין סימן זה - חדר, תא, מכל, בור, מעבר לאדים, צינור או חלל מוקף כיוצא באלה.  

2.  תחולת הסימן 

     הוראות סימן זה יחולו אם יש לעשות עבודה בתוך מקום מוקף שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים כדי כך שיכול שבני             אדם לא יעמדו בהם.

 

3.  יציאה ממקום מוקף  

     כוות - איש תותקן למקום מוקף שאין דרך נאותה אחרת ליציאה ממנו, כוות איש מלבנית או סגלגלה לא תפחת מארבעים           וששה סנימטרים באורך וארבעים ואחד סנימטרים ברוחב, וכוות איש עגולה - מארבעים וששה סנימטרים בקוטר, ומכלית או       ציוד נע אחר - מארבעים ואחד סנימנטרים באורך ושלושים וששה סנימטרים ברוחב, ואם הכווה עגולה - מארבעים ואחד           סנימטרים בקוטר.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים