נעלי מגן - סוגים ושימושים

נושאי המשימה מספר 53001+53002

חובות המעביד והעובד לגבי נעלי מגן כציוד מגן אישי

החקיקה(תקנות המגן בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז 1997) קובעת את הבאים:

חובות המעביד

3.    (א)  מעביד יספק ציוד מגן אישי ... הדרוש לפי הענין, לשימוש העובד בעבודות ובתהליכים ..., לשם הגנת איברים כמפורט ..., ויפקח על השימוש כאמור.

          (ב)  ...

          (ג)   מעביד יתקן או יחליף ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק.

תחולת ההוראות

5.    תקנות אלה יחולו על מעביד לגבי עובדיו ולגבי עובדים אחרים לרבות עובדי קבלן כוח אדם ועובדים עצמאיים העובדים או השוהים במפעל או במקום העבודה לצורכי העבודה, וכן לגבי עובד כאמור, הפועל בעזרת מיתקנים או ציוד של המעביד, זולת אם החובה לספק לו ציוד מגן אישי מוטלת במפורש על אדם אחר.

...

חובות העובד

9.    עובד שקיבל ציוד מגן אישי חייב –

(1)  להשתמש בו בהתאם לייעודו;

(2)  להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו;

(3)  להחזירו מיד למעבידו או לממונה על העבודה משנתגלה בו פגם או נזק, לשם החלפתו.

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה

לרשימת הקורסים