מתקנים טעוני בדיקה

 נושאי המשימה מספר  28002 + 28001

 

סוגי המתקנים טעוני הבדיקה (המשך)

 

דוגמאות למתקני הרמה:

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) תשנ"ז-1997

"עגורן" – כל אחד מאלה:

1.  עגורן צריח  Tower Crane) ;

2.  עגורן נייד  (Mobile Crane)  אופני, זחלי או חצי זחלי;

3.  עגורן גשר עילי ועגורן שער;

4.  עגורן להעמסה עצמית;

"עגורן גשר עילי" – עגורן שהגשר שלו נשען, בכל אחד מקצותיו, על מרכב שגלגליו נעים על מסילה עילית, למעט עגורן המופעל בכוח ידני בלבד; ולמעט עגורן שעומס העבודה הבטוח שלו אינו עולה על 1000 ק"ג;

"עגורן להעמסה עצמית" – עגורן זרוע הידראולי המותקן על גבי רכב מנועי והמיועד בעיקר להעמסת מטענים על הרכב ופריקתם או להרמת משטח עבודה לאדם.

"עגורן נייד" – מכונת הרמה בעלת זרוע הנושאת אונקל שעליו תולים את המטען, למעט עגורן המותקן על רכב מנועי לצורך הרמת רכב וגרירתו ולמעט עגורן ללא הנעה ובהפעלה בכוח ידני בלבד;

'עגורן צריח" – עגורן בעל צריח או תורן אשר בחלקו העליון זרוע הנושאת את אנקול העגורן שעליו תולים את המטען והוא מופעל בחשמל;

"עגורן שער" – עגורן גשר עילי שקצותיו מורכבים על עמודים המצוידים בגלגלי נסיעה במפלס הקרקע או הרצפה;

עגורן להעמסה עצמית

עגורן גשר

סוגי המתקנים טעוני הבדיקה (המשך)

 

דוגמאות למתקני הרמה:

עגורן צריח

עגורן גשר

עגורן שער

עגורן נייד

קדימה

לרשימת הקורסים

לתחילת הקורס

אחורה