מערכות גילוי אש

נושאי משימה מספר 61001 + 61002

מרכיבי מערכת גילוי

כל מערכת גילוי אש כוללת לפחות מערכת שליטה ובקרה, רכזת

גילוי, חייגן אוטומטי

ובנוסף אחד או שילוב של רכיבים אלו:

-גלאים

-אמצעי הפעלה ידני

-צופר אזעקה

- רכיב התראה אקוסטית

- רכיב התראה חזותית

- לחצן אזעקה

זכור: המערכת צריכה לעמוד בדרישות תקן ישראלי 1220

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה