גבולות אתר והפרדת חצרים

נושאי משימה מספר 52001 + 52002

כיצד קובעים את גבולות האתר

חוקים ותקנות נוספים מתייחסים לצורך בביצוע גידור מתאים:

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח- 198 פרק י': הריסות 131 . אזהרה

(א) המקום שבו נעשית פעולת הריסה יגודר בגדר מתאימה ויוצגו בו שלטי אזהרה הנראים לעין, וזאת בנוסף לשלט

כאמור בתקנה 7

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו- 1986

11 . גידור למניעת גישה

מבוצעת עבודה על גג שביר או תלול, יגודר שטח הסכנה מתחתיו ובקרבתו באופן שימנע גישת אדם לאותו שטח , פרט לעובדים הקשורים ישירות בביצוע העבודה ושלגביהם קיים הכרח שימצאו במקום.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007 12 . תנאים לביצוע עבודה בגובה "

...

מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה אלא בהתקיים תנאים אלה:

...

2) אזור סכנה שקיימת בו תנועת כלים ממונעים ועובדים לרבות עוברי אורח, יסומן וישולט למניעת הימצאותם בו; גידור ושילוט אתר בניה ישמש חלופה מתאימה לדרישת סימון ושילוט כאמור;

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות) בכל הנוגע לעגורנים העלולים לחרוג מגבולות אתר הבניה, חובה להתקין גובלי צידו.

 

ב. גבולות המחצבות. זאת, באמצעות מנגנון בו מנהל המחצבה ייזום ביצוע ... המורשה. לה. תקין גדר ביטחון בהתאם. 1. תקנות. הבטיחות. בעבודה. ) מחצבות. -. אבן. (,.

אבן. (,.

בנוסף לכל אלו יש להכין על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),

התשמ"ח- 198 "תכנית ארגון בטיחותי של האתר" ובה להתייחס בין היתר

לגבולות האתר וגידורו

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים