אזורי סיכון ומרחקי בטיחות 

נושאי משימה מספר 50001 + 50002

רווח בין פיגום לקיר (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988)

31.  (א)  הרווח בין רצפת פיגום שאינו פיגום תלוי ובין הקיר לא יעלה על 30 סנטימטרים;

נעשית העבודה בישיבה, לא יפחת הרווח מ-25 סנטימטרים ולא יעלה על 30 סנטימטרים.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988", תקנה 164(א):עבודה בקרבת קווי

חשמל, בה כתוב: "לא תבוצע כל עבודה באתר במרחק קטן מ-3.25 מטרים מתילים של קווי

חשמל במתח עד 33,000 וולט, או במרחק קטן מ-5 מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על

33,000 וולט, אלא בתנאים האמורים בתקנה משנה (ב);"

תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש), תשנ"ד-1994

הרחקת אנשים

72.בשעת הטעינה של קדח בחומר נפץ לא יימצא אדם ליד הקדח אותו טוענים, אלא אם כן הוא מועסק בטעינת חומר הנפץ, ולא תורשה פעולה כלשהי בטווח של 10 מטרים מהקדח הנטען, זולת אם ...

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן - 1990,

10. מיתקן חשמלי הפועל באטמוספירה נפיצה חייב להיות מהסוג המונע התפוצצות

;(explosion proof)  המיתקן יהיה מותאם לתקן ישראלי ת"י 786.

..

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים