• Facebook
  • Google+

אווירה נפיצה

נושאי משימה מספר 49001 + 49002

תחום דליקות הינו  התחום בין הגבולות התחתון                          והעליון של ריכוז החומר

מהי אווירה נפיצה? (המשך)

 

על מנת להצית חומר כלשהו, הוא צריך להימצא ב"תחום הדליקות", המהווה את הגבולות העליון                                     והתחתון של ריכוז החומר.

הגבולות לתחום הדליקות נקראים גבול עליון וגבול תחתון או

UEL – Upper Explosive Limit

     LEL – low Explosive Limit

                     באיור להלן דוגמה לגז מתאן (LEL – 5% נפח באוויר, UEL – 17% נפח באוויר):

מד בדיקה לתחום  הדליקות "מד נפיצות"

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים