היגיינה וניקיון בתעשייה

  נושאי משימה מספר 34001 + 34002

מי שתייה

יהיו נגישים לכלל העובדים ובכמות מספקת.  

- מקור האספקה יהיה צינור ראשי ציבורי או ממקור אחר שאושר בכתב על ידי רופא של לשכת

  הבריאות המחוזית.

-יסופקו בכלים נאותים שיוחלפו לפחות אחת ליום, ויינקטו כל האמצעים המעשיים לשמירת המים

  והכלים מזיהום.

- במידה ולא ניתן לשתות בנוחיות ממתקן השתיה יש לספק כלי שתיה ואמצעים לשטיפתם.

 

רחצה
 יש להתקין ולקיים סידורי רחצה הולמים, לרבות סבון ואמצעים מתאימים לניקוי או לניגוב.

 

נוחיות ושרותים במקומות עבודה
יש להתקין נוחויות במספר, סוג ומרחק ממקום העבודה בהתאם לתקנות ולמספר העובדים, לנשים ולגברים.  
השירותים יכללו מתקנים לשטיפת ידיים עם סבון או חומר-ניקוי אחר וכן אמצעים לניגוב או לייבוש הידיים. 

  • במפעל - המרחק ממקום העבודה של כל עובד אל הנוחויות לא יעלה על 125 מטר 

  • במכרה - על פי מיקום השירותים מעל או מתחת לפני הקרקע

  • התקנה במחצבה - מותר מרחק גדול יותר בהתחשב לדרישות הבטיחות לענין פיצוצים

  • באוניה  - המרחק נמדד מכבש האניה אל הנוחויות

  • בבנין של יותר מקומה אחת - יהיו הנוחויות בקומה בה נמצאים העובדים או בקומה סמוכה

  • במחסן -   יהיו הנוחויות בקומה בה נמצאים העובדים, או במשטח שנמצא לא יותר מ 9- מטר

       מעל רצפת אותה קומה או מתחתה אלא אם עומדת מעלית לרשות העובדים.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים