גישה ומעבר בטוח

משימות מספר 13001 + 13002

דבר החקיקה

 

 מתוך פקודת הבטיחות בעבודה, (נוסח חדש) תש"ל  1970 פרק ג' בטיחות, סימן ג', בטיחות הגישה והמעבר:

בחקיקה ניתן למצוא התייחסות לשני מרכיבים:

מרכיבים כלליים

מרכיבים ייחודיים למקומות עבודה ספציפיים

לעניין מרכיבים כלליים:

גישה למקום עבודה

49.   אמצעי גישה בטוחים לכל מקום שאדם צריך לעבוד בו אי-פעם יותקנו ויקויימו ככל שהדבר מעשי במידה

        סבירה; בלי לגרוע מכלליות הוראה זו –

        (1)   בחדר עבודה יותקנו ויקוימו מעברים נאותים;

        (2)   המעברים בחדרי העבודה ויתר המעברים והמדרגות בבנין יהיו ללא הפרעה של חמרים, חפצים, ציוד או 

                כלים;

        (3)   המקום שבו מבצע העובד את עבודתו יותקן ויקוים במצב בטוח.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים