הסדרי תנועה באתרי עבודה המשיקים לדרכים

נושאי המשימה מספר 44003+44004

ועוד מוסיף המחוקק כי:

הנחת דבר בדרך, סילוקו וסימונו

א)  לא יניח אדם על פני הדרך, ולא יגרום לכך שיניחו עליה, כל דבר העלול לסכן, להפריע או להטריד את עוברי           הדרך או את כלי רכבם, או לפגוע בהם באופן אחר, ואם עשה כן, או אם דבר כאמור שבהחזקתו או שהונח             בשבילו על פני הדרך נמצא על פני הדרך, יסלק אותו מיד מעל פני הדרך.

ב)   מי שהניח או שגרם שיונח על פני הדרך או שהונח בשבילו על פני הדרך דבר כאמור בתקנת משנה (א) ואין            אפשרות סבירה לסלקו מיד, יסמן אותו כאמור בתקנת משנה (ד).

ב1) בתקנות משנה (א) ו-(ב) "הנחה" – לרבות שפיכה.

ג)   המרחיק מן הדרך רכב שנפגע או שנשבר, יסלק כל זכוכית או כל חומר מטריד אחר שנפל מן הרכב

     על פני  הדרך.

ד)   הממונה על תיקון דרך יגדור ויסמן באופן שהורתה רשות התימרור את מקום העבודה ואת החומרים                    שמשתמשים בהם לתיקון הדרך.

אז כיצד נסדיר את התנועה באתרים שהוזכרו???

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים