סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

דרישות התקנות בעניין סולמות

הדרישות בעניין סולמות מצויות בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, במספר היבטים:

 

שימוש בפיגום סולמות

32.  לא ישתמש אדם בפיגום סולמות לכל מטרה שהיא.

סולמות בין דיוטות הפיגום

33.  (א)  בפיגום בו קיימת יותר מדיוטה אחת יותקנו סולמות גישה מהקרקע או מאמצעי סמך בטוח אחר

      לדיוטה התחתונה ובין כל דיוטה ודיוטה.

          (ב)  סולמות כאמור בתקנת משנה (א) יחוברו כהלכה אל הפיגום ויקוימו עד לפירוקן של הרצפות.

          (ג)   הפתחים ברצפת הפיגום דרכם עוברים הסולמות יהיו חופפים ובצידם הפנימי יותקן זקף מדיוטה

                לדיוטה לאחיזת יד בטוחה.

פיגום עצמאי

54.  (א)  הביסוס של פיגום עצמאי ואופן העמדתו ייעשו לפי הנדרש בתקנות 21 ו-35.

          (ב)  יציבותו של פיגום עצמאי ועמידתו יובטחו באמצעות קשירות אנכיות, קשירות אופקיות וקשירות אלכסוניות

                שיותקנו לכל גבהו ויתאימו לדרישות הכלליות המתייחסות לפיגומים.

          (ג)   הפיגום יחוזק לתשתית במידה הדרושה להבטחת שיווי משקלו ויציבותו.

          (ד)  גבהו של הפיגום לא יעלה על המידה הקטנה ביותר של בסיסו כפול שלוש.

          (ה)  גבהו של פיגום הנמצא במקום סגור ומוגן מפני השפעת רוחות או מזג אויר, יכול לעלות על האמור 

                בתקנת משנה (ד) אך לא יעלה על המידה הקטנה ביותר של בסיסו כפול ארבע.

          (ו)   העליה למשטח העבודה תיעשה באמצעות מדרגות או סולמות נאותים אשר יותקנו באופן שיציבותו של

                הפיגום, בעת השימוש בהם, לא תיפגע.

.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים