פיגומים

נושאי המשימה מספר 51001+51002

סוגי פיגומים

 

בין סוגי הפיגומים, ניתן לזהות את הבאים:

 

"פיגום זיזי" – פיגום שרצפתו נתמכת על סמוכות זיזיות המחוברות למבנה;

 

"פיגום זיזי מיוחד" – פיגום זיז המיועד לעומס שימושי העולה על 100 ק"ג

למטר רבוע של רצפה;

 

"פיגום זקפים" – פיגום שנסמך על עמודים אנכיים העומדים על הקרקע או

על אמצעי סמך יציב אחר של המבנה;

 

"פיגום חמורי" – פיגום שרצפתו נסמכת על סמוכות ניידות העומדות על

הקרקע או על אמצעי סמך יציב אחר של המבנה;

 

"פיגום כיסא" או "פיגום ליחיד" – פיגום שמשטח העבודה שלו הוא כסא,

דלי, סל או כיוצא באלה (אסור בשימוש);

כיסא

זיזי

חמורי

זקפים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים