מתקנים טעוני בדיקה

 נושאי המשימה מספר  28002 + 28001

 

סוגי המתקנים טעוני הבדיקה

 

מתקני הרמה:

 

עגורנים מסוגים א' (עגורן צריח), ב' (עגורן נייד ), ג' (גשר ושער) ו-ד' (עגורן להעמסה עצמית)

 

דרגנועים

 

מעליות (נוסעים, משא)

 

מכונות הרמה אחרות

 

                               פקודת הבטיחות בעבודה, סימן ז': מכונות הרמה 79. הגדרות

                               בסימן זה –

                               "מכונות הרמה" – התקן הרמה, לרבות עגורן, קילון, תלת-רגל,

                               התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה,

                               גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלגילון, מסוע עילי,

                               מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת, היכולה באמצעות

                               אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי;

                               "חלקים", במכונה הרמה – לרבות מנגנון הפעלתה ואבזריה,

                               בין קבועים ובין נעים, והתקני עיגון וקביעה.

                               81. בדיקה

                               מכונת הרמה על כל חלקיה תיבדק ביסודיות, לפחות אחת

                               לארבעה עשר חודשים, על-ידי בודק מוסמך.

אחורה

לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

קדימה