גבולות אתר והפרדת חצרים

נושאי משימה מספר 52001 + 52002

כיצד קובעים את גבולות האתר

 

גבולות האתר נקבעים בהיתר, הניתן על בסיס תכניות בנייה המוגשות כבקשה להיתר הבניה.

הגבולות המאושרים והמסומנים בתשריט, "מועתקים" לאתר הבניה הפיזי ומוקמת גדר זמנית הקובעת את שטח העבודה לבנייה.

 

החוק (חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965) קובע בהגדרתו ל"בנין" - 

"בנין" – כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי ביטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות –

(1)   כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע;

(2)קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים, או מיועדים לגדור, או לתחום, שטח קרקע או חלל;

גדר כזו על פי חוק זה הינה מתקן דרך.

"מתקני דרך"[2] – כל אחד ממיתקנים אלה שבתוואי

 הדרך: אבן שפה, גדר, מחסום, מעקה,

עמוד תאורה, רמזור, תחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם,

תחנת המתנה לרכב,

ספסל רחוב, מיתקן איסוף אשפה, עמדת קריאה לעזרה, תמרור...

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים