• Facebook
  • Google+

אווירה נפיצה

נושאי משימה מספר 49001 + 49002

מהי אווירה נפיצה? (המשך)

 

האווירה הנפיצה יכולה להתקיים בכל נפח שהוא:

חדר, סילו, ריאקטור, מיכל, צנרת, דלי ואף בשטח פתוח.

 

הגורמים המשפיעים על ריכוז תערובת

הגורמים המשפיעים על ריכוז תערובת דליקה של גזים ואדים באוויר כוללים את המשקל הסגולי של הגז/האדים, נקודת ההבזקה של הנוזל, טמפרטורת הנוזל והסביבה, כמות הנוזל הזמינה לאידוי וקצב שחרור החומר לאוויר, שטח הפנים החופשי של הנוזל, נדיפות הנוזל/לחץ האדים, תצורת הסביבה הפיסית במקום האירוע ומשטר הרוחות בו. 

הגורמים המשפיעים על ריכוז תערובת דליקה של אבק וסיבים באוויר כוללים את המשקל הסגולי של החומר, פיזור גודל החלקיקים של החומר, טמפרטורת הסביבה, כמות החומר הזמינה וקצב שחרור החומר לאוויר, תצורת הסביבה הפיסית במקום האירוע ומשטר הרוחות בו. 

  נקודת הבזקה פרושה הריכוז המינימלי של  חומר                      המאפשר הצתה והמשך בעירה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים