הערכת סיכונים

נושאי משימה מספר 37002 + 37001

הגדרות

• בטיחות פרואקטיבית – גישה מניעתית המבוססת על תרבות בטיחות

  שנוקטת באמצעי מניעה, בניגוד לגישה ריאקטיבית המאמצת תרבות

  המבוססת על תגובה לתאונות ו/או אירועי בטיחות. 

• בקרה סיכונים  Risk Control – פעולות שמטרתן מיזעור הסיכונים

  העשויים לפגוע באנשים או בציוד בארגון, על-ידי הקטנת ההסתברות

  לאירוע של תרחישים מזיקים, ו/או על-ידי הקטנת הנזק העלול להיגרם

  מתרחישים כאלה.

• גורם סיכון - מצב ממשי, או פוטנציאלי, היכול לגרום לפגיעה

  במשימה/אנשים/רכוש/ סביבה.  ראה תמונה – גורמי סיכון בעבודה

  במקום מוקף.

• הערכת סיכונים  Risk Assessment – תהליך בו, על סמך ההסתברות

  וחומרת הפגיעה, קובעים את רמת הסיכון הגלומה בגורמי סיכון שאותרו בארגון.

•  זיהוי גורמי סיכון  Hazard Identification – פעילויות שמטרתן איתור

  גורמים העלולים לפגוע באדם או בציוד.

• מחזיק במקום העבודה – (ראה תופס המפעל) המעביד; במפעל - הבעל או

  התופס; בעל מקום העבודה; המנהל בפועל את מקום העבודה; מי שבהשגחתו

  או בפיקוחו פועל מקום העבודה; המנהל בפועל של תאגיד, אם המפעל מצוי בבעלות

  תאגיד.

• ממונה על הבטיחות  - בעל אישור כשירות שנתמנה בידי מעביד לממונה על

 הבטיחות, הגיהות ובריאות העובדים במפעל, בהתאם חוק ארגון הפיקוח על העבודה.

• מפגע HAZARAD  - פגם, מכשול או שבר בעלי השלכה בטיחותית שיש לסלק

  לאלתר. 

  ראה תמונה – מפגע של רשת מאצרה שלא הונחה כראוי.

• מקרה מסוכן  -   כל אירוע בטיחותי (כמפורט בפקודה ותקנותיה) המחייב דיווח

  למפקח עבודה.

• ניהול סיכונים Risk Management – שם נרדף לבקרת סיכונים.

•ניתוח סיכונים Risk Analysis – שם נרדף לתהליך הערכת סיכונים.

• סיכון  - RISK  – סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בציוד, בחומר,

  בתהליך ייצור או בכל גורם אחר במקום עבודה שהוערכה מידת חומרתו,       

  הסתברות התרחשותו ואופן השפעתו (התוצאה).

• סיכון סביל/קביל – סיכון שנקבע ע"י המערכת שחומרתו לא תגרום לפגיעה,

  בכלל או משמעותית בעובדים.

• סקר סיכונים  - שיטה לזיהוי גורמי סיכון, סיכונים קיימים, מפגעים,

   להערכתם ויצירת בקרות להקטנתם.

• תופס המפעל - אדם שמנהל את המפעל בפועל,  גם אם אין הוא הבעלים

  שלו. חברה  או שותפות, כל אחד מהמנהלים יכול להתפס כאחראי לעבירת בטיחות

  כמן כן השותפים או הפקידים האחראים בחברה המעורבים בתהליכי העבודה.

 

 

 

                                   חשוב- באילו מקרים אין לתפוס שיקול דעת בקביעת רמת הסיכון  הקביל?    

 

                                                                                                                                                                     

 

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה