כתיבת נהלים

נושאי משימה מספר 32001+ 32002

כתיבת נהלים

הציפיות מהנוהל

 

אחריות וסמכות
תחומי האחריות והסמכות של כל פונקציה הם חלק מתחום התפקיד שלה.
הנוהל מגדיר וקובע מי האחראי לביצוע כל שלב ולמי סמכות הבצוע. כך, הוא מהווה כלי לבחינת

המשמעות של תיאור התפקידים הלכה למעשה.

 

תקשורת
הארגון מבוסס על חלוקת עבודה ותפקידים ומאידך על שילוב של פעולות נפרדות להשגת מטרה

מוגדרת. מערכת הנהלים מהווה אמצעי תקשורת מעולה המשולבת בין ממלאי התפקידים השונים בארגון.

 

אחידות
תכנון העבודה והנחיות לביצועה מרוכזים בידי בודדים. ביצוע העבודה נתון בידי עובדים רבים

שעלולים להימצא במקומות רחוקים זה מזה וכך עלולה האחידות בביצוע ובתוצאות להיפגע.
נוהל עבודה מפורט של שלבי העבודה על פרטיה מאפשר אחידות בביצוע ובתוצאות.

 

הדרכה
הנוהל משמש גם מדריך לעובדים לביצוע תפקידים. פירוט שלבי העבודה, האמצעים הדרושים

ואמות מידה להערכתה, מסייעים לעריכת תכנית להשתלמות העובדים. בכך משמשים נהלי

העבודה אחד מכלי העזר החשובים לתכנון הדרכה.

 

תיאום
כל פונקציה בארגון פועלת להשגת מטרותיה. כדי למנוע חיכוכים יש צורך בהגדרת המטרות הכוללות

של הארגון, בתיאום בין היחידות השונות ובשילוב פעולותיהן.
תכנון ועריכת קובץ נהלים מחייב ראייה כוללת להגדרת המטרות והמשימות של הארגון כולו, בשיבוץ כל

יחידה ומטרותיה בארגון הכולל. תשומת לב מיוחדת ניתנת לניצול יעיל של אמצעים, למנוע כפילויות

ולחיב את הגורמים השונים להידבר ולפעול במשותף.

 

הכנת נהלים
לאור הדרישות המרובות מהנהלים, המגדירות סמכויות, אחריות ושיטות עבודה, ברור שמסובך להכין

אותם. לפני הכנת הנוהל, פעל כל מנהל לפי הבנתו ומיטב שיקוליו. אחרי שקיים נוהל - הוא מחייב את

כל הגורמים לעבוד לפיו ולא לסטות ממנו. מכאן מובנת הרגישות הרבה של המנהלים השונים להכנת נהלים.

עבודת הכנתם מזכירה לעתים לוליין המנסה להלך בין הטיפות ולהשאר יבש - משימה כמעט בלתי

אפשרית. עבודה זאת מעוררת מספר שאלות:
 - מתי הזמן להכין נהלים?
 - מי האחראי להכנת הנהלים?
 - באיזה שיטה להכין את הנהלים?

הציפיות מהנוהל

 - אחריות וסמכות

 - תקשורת

 - אחידות

 - הדרכה

 - תיאום

    

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה