ציוד מגן אישי

נושאי משימה מספר 40001 + 40002

ציוד מגן אישי

 

ההסתייעות בציוד המגן האישי מעוגנת בחוקי ותקנות מדינת ישראל:


פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) 1970 קובעת:
"השר רשאי לקבוע כי תהליך פלוני גורר סיכון מיוחד של פגיעה בעיניים על ידי חלקיקים או רסיסים הניתזים תוך התהליך, וכי יסופקו משקפי מגן נאותים או סוככים יעילים, בהתאם להוראות שקבע, כדי להגן על עיני העובדים בתהליך".


 תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז 1997 קובעות:
"ציוד מגן אישי" או "ציוד" הינו ציוד ואביזרים שנועדו לשימושו האישי של אדם בעבודה, בדרך של לבישה, הרכבה, חבישה או נשימה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו..."

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים