מקום מוקף

נושאי משימה מספר 30001 + 30002

 • מכלי אחסון פלוקולנטיים וכימיקלים בכלל 

 • •תחנות לקליטת “ביוביות” עם שפכים ספטיים.

 • •מכלי אחסון ביוגאז.

 • •בורות ותעלות עמוקות פתוחות (עומק 1.5 מ’ ויותר).

 • •בורות ותעלות מכוסים

 • •מתקנים לנטרול ריחות

 • מקלטים (עם נזילת ביוב, למשל). 

 • •מנהרות ומובילי ניקוז

 • •ריאקטורים

 • •מכלי אחסון לסוגיהם

 • •תעלות אוויר

 • •חדרים או מרחבים ללא פתחי איוורור או אמצעי איוורור מלאכותי.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים