מקום מוקף

נושאי משימה מספר 30001 + 30002

 • מכלי אחסון פלוקולנטיים וכימיקלים בכלל 

 • תחנות לקליטת “ביוביות” עם שפכים ספטיים.

 • מכלי אחסון ביוגאז.

 • בורות ותעלות עמוקות פתוחות (עומק 1.5 מ’ ויותר).

 • בורות ותעלות מכוסים

 • מתקנים לנטרול ריחות

 • מקלטים (עם נזילת ביוב, למשל). 

 • מנהרות ומובילי ניקוז

 • ריאקטורים

 • מכלי אחסון לסוגיהם

 • תעלות אוויר

 • חדרים או מרחבים ללא פתחי איוורור או אמצעי איוורור מלאכותי.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים