ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

חוקים ותקנות לממסים אורגנים

1. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, 1954

2. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) 1970.

3. התקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1977.

4. תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990.

5. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999.

6. תקנות הבטיחות בעבודה ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-1990).

7. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-1993.

8. תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסויימים), התשמ"ה-1984.

9. תקנות הבטיחות בעבודה  (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000.

10. תקנות הבטיחות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001.


רשימת תיוג לבחינת סיכוני חשיפה לממיסים אורגניים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים

לוגו.jpg