הסדרי תנועה באתרי עבודה המשיקים לדרכים

נושאי המשימה מספר 44003+44004

מבוא

לעיתים, עקב עבודה המשלבת אתר בניה עם תנועה ברחוב סמוך, עשויים להיווצר סיכונים רבים לאדם ולרכוש, בחיכוך שבין כלי הרכב המשמשים לעבודה באתר לבין כלי הרכב שבכביש, אותם ניתן להקטין ו/או למנוע, בעזרת הסדרי תנועה.

הסדרי התנועה משמשים כמכשול למניעת תאונה, כמסלול בטוח להולכי רגל וכחלק מסימון ושילוט המורה על דרך, כיוון, פנייה והאטה, הנחוצים להולך הרגל ו/או לכלי הרכב לנוע בבטחה.

המחוקק כבע כי​:

שימוש בדרך שלא כדין

ק"ת 3853 התשל"ח  1978

                                            א) לא יעשה אדם ללא סמכות על פי דין ולא ירשה לאחר 

                                                לעשות מעשה שיש בו כדי לצמצם, לסכן או למנוע את השימוש                                                                    הכללי בדרך,  להקטין את המהירות הנסיעה המותרת

                                              בה או להפריע את תנועה החופשית.

                                            ב) עשה אדם מעשה כאמור בתקנת משנה (א) על פי 

                                                 סמכות כדין, חייב הוא לסיימו ולהחזיר את המצב לקדמותו

                                                 מיד אחרי שנסתיים הצורך במעשה.

                                             ג) לא יתקין אדם, לא יציב ולא ירשה לאחר להתקין

                                                 או להציב לרוחב דרך אמצעי חסימה מכל סוג שהוא, לרבות

                                                 שרשרת, כבל, חוט ברזל או מחסום אחר כיוצא באלה.

                                             ד) הוראות תקנת משנה (ג) יחולו גם על רשות מקומית,

                                                 אך לא יחולו על מחסום שבכניסה לחצרות, למפעלים,

                                                למגרשי חניה ובכניסה למקומות אחרים מאושרים בידי

                                                 רשות תימרור מרכזית ולא יחולו על מקומות עבודה

                                                ודרכים בשלבי   עבודה כאמור בתקנה 167.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים